Javni pozivi i konkursi

Javni konkurs za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH

Na osnovu člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11 i 21/11), Federalno ministarstvo zdravstva, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA
LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine raspoređuje se za prikupljanje sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata namijenjenih djeci i mladim oboljelim od teških bolesti, a čije se liječenje finansira iz sredstava fonda federalne solidarnosti.

Za finansiranje/sufinansiranje pojedinačnih programa i projekata iz prethodnog stava može se kandidirati samo jedan projekat.

Pravo učestvovanja
Po ovom javnom konkursu pravo učestvovanja imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, registrirani na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedištem na području Federacije, a koji ispunjavaju opće i posebne kriterije.

Namjena sredstava
Sredstva su namijenjena za prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti, čije se liječenje finansira iz fonda federalne solidarnosti, a za sljedeće prioritetne programe zdravstvene zaštite:
- hronična hemodijaliza ili peritonalna dijaliza, uključujući i prijevoz na dijalizu,
- liječenje oboljenja odnosno stanja dječije onkologije, uz tipizaciju
- ugradnja kohlearnog implantata kod djece,
- kardiologija i kardiohirurgija kod djece,
- najsloženije neurohirurške operacije,
- najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije,
- operacija urođenih srčanih mana,
- transplantologija,
- sufinansiranje nabavke lijekova za liječenje hemofilije
- liječenje multiple skleroze,
- profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece polivizumabom u Federaciji BiH,
- nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa,
- novorođenački skrining na kongenitalni hipotireoidizam i fenilketonuriju i adrenalnu hiperplaziju,
- eventualno, po potrebi, ostali programi zdravstvene zaštite u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti

Opći kriteriji:
Opći kriteriji za raspoređivanje sredstava utvrđeni su u članu 3. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine, kako slijedi:
- doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl),
- povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
- precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
- detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
- transparentnost i mogućnost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
- preporuke stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
- iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešće u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji:
- Kvalitet ponuđenog projekta/programa,
- Ciljevi ostvarivanja predloženog projekta/programa,
- Način ostvarivanja predloženog projekta/programa,
- Broj korisnika,
- Ostvareni rezultati u realizaciji dosadašnjih projekata/programa.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži sljedeće podatke:
1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima,
2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekta,
3. broj žiro-računa,
4. realizovani programi/projekti,
5. naziv programa/projekta,
6. oblast na koju se program/projekat odnosi,
7. opis programa/projekta sa ciljevima,
8. indikatori učinka,
9. iznos sredstava koji se traži,
10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.),
11. ovlašteno – odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i
12. rok realizacije programa/projekta.

Podnosilac zahtjeva je dužan da priloži i sljedeće akte:
- dokaz o registraciji,
- obračun o poslovanju u prethodnoj godini,
- dokaz o realiziranim programima/projektima,
- kopiju ugovora s bankom o otvaranju žiro računa,
- projektnu dokumentaciju, detaljan opis programa/projekta, metodologiju rada, jasno definiranu korisničku grupu i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju programa/projekta, ocjenu krajnjih rezultata i očekivane rezultate realizacije projekta/programa,
- druge akte bitne za detaljnije obrazloženje uspješnog realiziranja predloženog programa/projekta.

Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva (www.fmoh.gov.ba).

Udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj godini, a ista su utrošili suprotno propisanim kriterijima, bit će isključeni iz raspodjele sredstava prema ovom javnom konkursu.

Korisnici, kojima po ovom konkursu budu dodijeljena sredstva, dužni su da podnesu izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva do 31.12. 2013. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, potpisane od strane ovlaštenog lica, na adresu Federalnog ministarstva zdravstva, ul. Titova br. 9., Sarajevo.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim novinama.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog konkursa, neće biti uzete u razmatranje.

Više na: www.fmoh.gov.ba

Nazad

Utorak, 05. Juni 2012

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.