Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za finansiranje projekata NVO i udruženja iz sredstava Ministarstva obrazovanja i nauke KS za 2012. godinu

Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo
30.05.2012. 06:40:45

Broj: 11-14-12506-2/12
Sarajevo, 22.05.2012.godine

Na osnovu člana 6. stav (3) i (4) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/11), a u vezi sa članom 22 stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA FINANSIRANJE-SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINUPREDMET JAVNOG POZIVA

je prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja radi obezbjeđenja finansijske podrške za programe i projekte iz oblasti obrazovanja i nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu s pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja registrovana za oblast obrazovanja i nauke:
- koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uredba);
- čija aktivnost, programi i projekti nisu vezani za oblasti drugih ministarstava (kulture i sporta, rada i socijalne politike, zdravstva, saobraćaja, boračke zaštite, stambenih poslova, finansija i privrede).

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Opšti kriteriji:

a) registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
b) realizacija projekata udruženja koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona;
c) ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;
d) program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;
e) finansijski plan za tekuću godinu;
f) izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);
g) finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini
h) organizovanost i broj članova udruženja;
i) broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta;
j) specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju;
k) rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom.

Posebni kriteriji (čl. 5 stav (1) tačka b) su:

Projekti i programi koji će imati prednost za dodjelu sredstava, trebaju da budu usmjereni na sljedeće:
a) projekti unapređenja obrazovanja i profesionanog razvoja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa kroz organizovane edukacije iz oblasti tretiranih Programom edukacije koji donosi Ministarstvo;
b) projekti uklanjanja različitih oblika diskriminacije i stvaranje uvjeta da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju (uključujući djecu sa posebnim potrebama, invalidnu djecu i pripadnike nacionalnih manjina;
c) projekti za uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja;
d) projekti vannastavnog angažiranja učenika i studenata s ciljem njihovog uključivanja u sportske aktivnosti i afirmacija zdravih stilova života;
e) projekti zaštite školske omladine sa invaliditetom radi njihovog lakšeg školovanja i zapošljavanja;
f) programi rada sa talentiranim učenicima i studentima;
g) aktivnost za uključivanje većeg broja lica školskog i studentskog uzrasta sa invaliditetom u rad udruženja;
h) rad na prevenciji nasilja među vršnjacima.


NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata:

a) Popunjen obrazac PRIJAVE za finansiranje/sufinansiranje projekta
b) Rješenje o registraciji;
c) Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
d) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama;
e) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika);
f) Bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu;
g) Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini i
h) Statut udruženja.


Napomena:

Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza je obavezno dostaviti ovjerenu izjavu, kod nadležnog organa, da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje.
Osim navedene dokumentacije, neprofitne organizacije i udruženja su dužna dostaviti dokaze o ispunjavanju ostalih opštih i posebnih kriterija.
Udruženje može aplicirati samo sa dva projekta, a na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužno naznačiti u zahtjevu.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.IZBOR PROJEKATA

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata i programa udruženja i nevladinih organizacija pristiglih na ovaj poziv, vršiće Komisija koju imenuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade.
Odluku o odobravanju finansijskih sredstava donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade. Odluka će biti objavljena na web stranici ministarstva www.monks.ba.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose u pisanoj formi i na CD-u, na propisanim obrascima koji se nalaze na web-stranici Ministarstva:

http://www.monks.ba ili se mogu preuzeti u šalter sali Kantona Sarajevo.

Zahtjevi se predaju zajedno sa dokumentima koji služe kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz ovog poziva na protokol ili poštom preporučeno, sa naznakom:
,,Prijava na Javni poziv” – Ne otvarati (otvara Komisija) - na sljedeću adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.

OSTALE ODREDBE

Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte, za koje su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata po ovom Javnom pozivu.

Ne mogu se finansirati projekti udruženja čija osnovna registracija nije vezana za oblast obrazovanja, nauke i mladih, kao ni projekti, programi i aktivnosti koji imaju isključivo naučno-istraživački ili komercijalni karakter.

Političke partije, organizacije i udruženja se ne mogu finansirati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu dužni su za sve aktivnosti dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta u roku od 15 dana od realizacije projekta ili aktivnosti sa odgovarajućom dokumentacijom na standardnom obrascu za dostavu narativnog i finansijskog izvještaja.

Ministarstvo zadržava pravo da u toku provođenja aktivnosti na realizaciji programa i projekata zatraži od udruženja kojima su dodijeljena sredstva informaciju o trenutnom statusu projekta/programa.
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove nastale u postupku prikupljanja i podnošenja prijava na javni poziv.
Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu.
Dokumentacija dostavljena po javnom pozivu se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava je 11.06.2012. godine.

M I N I S T A R

Prof. dr. Fahrudin Oručević

Nazad

Četvrtak, 31. Maj 2012

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.