Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje sa invaliditetom FBiH Sarajevo
04.05.2012. 09:36:03

FOND ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-02-2-514/12 i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) i Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom - Prečišćeni tekst broj: 01-02-2-515/12 , a u cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje


JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2012. GODINI

I

Pozivaju se ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa područja Federacije BiH da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata prema sljedećim namjenama:
a) za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom
b) za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što podrazumjeva i novo upošljavanje osoba sa invaliditetom
c) za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom;

II

Ukupan iznos sredstava koja će se raspodjeliti po ovom javnom pozivu je 1.500.000,00 KM i raspoređuju se prema namjenama iz tačke 1. na 3 grupe/oblasti programa/projekata:

a)finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom – 400.000,00 KM
b) finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što podrazumjeva i novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom – 800.000,00 KM
c) finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom – 300.000,00 KM;

Programi/projekti iz prve grupe (grupa a) mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

- zamjenu dotrajalih ili tehnološki zastarjelih mašina i opreme ili za nabavku novih sredstava rada uvođenja nove djelatnosti sa ciljem prilagođavanja zahtjevima tržišta i održavanja postojećeg broja zaposlenih osoba sa invaliditetom
- Dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija zaposlenih osoba sa invaliditetom, shodno potrebama rada
- Nabavka sirovina i repro materijala
- poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom
- aktivnosti koje se provode u privrednim društvima i zaštitnim radionicama, u okviru odgovarajućih programa sanacije i restruktuiranja (uključujući i provođenje plana reorganizacije u slučaju stečaja), a imaju za cilj očuvanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom, odnosno drugih načina rješavanja problema njihovog radno-pravnog statusa

Uslov za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove grupe je da privredno društvo nije u periodu od dobijanja sredstava za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom prema prethodnom Javnom pozivu Fonda za 2011. godinu smanjilo broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i da se izjavom odgovorne osobe obavezuje da broj zaposlenih osoba sa invaliditetom se neće smanjiti ni u 2012. godini.
Maksimalan iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 75.000,00 KM

Programi iz druge grupe (grupa b) mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

- nabavka novih savremenijih mašina alata, specijalnih pomagala i opreme i proširenje i prilagođavanje radnog prostora, a sve u cilju povećanja obima postojeće i uvođenja nove djelatnosti, što se iskazuje kroz razvoj poslovanja
- potrebno dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija, ili prekvalifikacija zaposlenih osoba sa invaliditetom, shodno potrebama razvoja
Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove grupe su da -privredno društvo, odnosno zaštitna radionica kroz njihovu implementaciju zapošljava jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom na vrijeme koje ne može biti kraće od 12 mjeseci

-da privredno društvo i zaštitna radionica dokaže da ima potrebne uslove, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta razvoja, uključujući i to da nije iskazan veći finansijski gubitak u finansijskom izvještaju za 2011. godinu

Maksimalan iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 75.000,00 KM.

Programi/projekti iz treće grupe (grupa c) mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti

Radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba sa invaliditetom koji imaju za cilj održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti, kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada – radno angažovanje stručnih osoba, nabavka potrebnih pomagala i opreme i pokrivanje pratećih troškova korisnika

Uslov za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove grupe je da se obezbjedi partnerstvo između ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, privrednog društva ili drugog potencijalnog poslodavca i organizacije osoba sa invaliditetom u njihovoj implementaciji.

Maksimalan iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 50.000,00 KM.

III
Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom iz svake oblasti, odnosno grupe prema namjenama iz tačke II. i III. ovog javnog poziva

Kriteriji i mjerila za vrjednovanje podnesenih programa i projekata, kao i procedura za raspodjelu sredstava po ovom javnom pozivu su utvrđeni Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je dostupan na web stranici Fonda: www.fprzoi.ba.

Iz raspodjele sredstava po ovom javnom pozivu bit će isključena privredna društva i ustanove koji nisu podnijele Fondu odgovarajući izvještaj o implementaciji programa/projekata podržanih po prethodnom javnom pozivu iz 2011. godine i opravdale namjenski utrošak dobijenih sredstava, ako je vrijeme za implementaciju isteklo, odnosno ukoliko nisu podnijeli privremeni izvještaj za programe/projekte čija je implementacija još u toku

IV
Aplikacioni obrazac za podnošenje programa/projekta treba da sadrži sljedeće podatke i projekcije

1. Naziv subjekta sa osnovnim podacima;
2. imena osoba odgovornih za realizaciju programa – projekata
3. broj transakcijskog računa ( poseban podračun za sredstva dodjeljena ovim putem);
4. do sada realizovani programi – projekti
5. naziv programa – projekta
6. oblast na koju se program – projekat odnosi
7. opis programa – projekta sa ciljevima
8. indikatori učinka;
9. iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova (specifikacija se podnosi u slobodnoj formi),
10. Vremenski okvir za realizaciju programa/projekta

V
Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti

A) Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta
B) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika
C) Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj)
D) Ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha te izvještaj o novčanim tokovima ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2011g.);
E) Dokaz o realizaciji prethodnih programa i projekata
F) Spisak uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH
G) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje
H) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno). Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od PU FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi
I) Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije
J) Kopija Nalaza, ocjene i mišljenja, odnosno rješenje nadležnog organa kojim se dokazuje invalidnost za osobe sa invaliditetom koje su korisnici programa, odnosno projekta
VI
Nakon provedene procedure vrednovanja programa/projekata, izabrani podnosioci zahtjeva će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaključiti Ugovor

VII
Korisnici sredstava, kojima su dodijeljena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su dostaviti Fondu izvještaj o utrošku istih u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije programa, odnosno projekta, a najkasnije do 31. 01. 2013. godine

Korisnici sredstava iz stava 1. ove tačke koji ne podnesu izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima i namjenama, bit će isključeni iz raspodjele sredstava za narednu godinu

Korisnik sredstava, dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi protivpravni način, sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena

Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove.
Korisnik sredstava koji ne postupi u skladu sa odredbama Zakona, bit će kažnjen za prekršaj novčanom kaznom po članu 67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

VIII
Aplikacioni obrazac se može preuzeti

- U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br 10 – zgrada Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike), ili
- sa web stranice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 30 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo
BiH

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti

- u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
- putem telefona + 387 33 717 740
- kontaktirajući nas putem e-maila: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Kontakt osoba Risto Nišić

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja a bit će objavljen u dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje

Nazad

Petak, 04. Maj 2012

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.