Javni pozivi i konkursi

NABAVKA USLUGA PROCJENE NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME JP ELEKTROPRIVREDA BIH SA STANJEM 31. 12. 2010. GODINE

JP ELEKTROPRIVREDA BIH
 
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 05-2-13/11
USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
 
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
 
Kontakt osoba: za tehnička pitanja: Rasima Mujak, tel. 033/751-805 za ekonomska pitanja:
Almira Logo, tel. 033/751-797
Adresa: Vilsonovo šetalište 15 Poštanski broj: 71000 Grad: Sarajevo
 
Identifikacioni broj: 200225150005 Telefon: 033/751-805 (R. Mujak) 033/751-797 (A. Logo) Fax: 033/751-759
 
E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba r.mujak@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
 
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15 - kancelarija broj 311/IV
 
I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1.
 
I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE Kao pod I.1.
 
I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na entitetskom nivou
 
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
 
II.1. VRSTA UGOVORA Usluge
 
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) Ne
 
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR NOG ORGANA Ten der broj 05-2-13/11
 
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Usluge procjene nekretnina, postrojenja, opreme JP Elektroprivreda BiH sa stanjem 31. 12. 2010. godine.
 
II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Prema Projektnom zadatku iz tenderske dokumentacije
 
II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA Mjesta izvršenja usluga su: - Hidroelektrane na Neretvi-Jablanica - Termoelektrana Kakanj-Kakanj - Termoelektrana Tuzla-Tuzla - Elektrodistribucija Bihać-Bihać - Elektrodistribucija Sarajevo-Sarajevo - Elektrod istribucija Mostar-Mostar - Elektrodistribucija Zenica-Zenica - Elektrodistribucija Tuzla-Tuzla i - Direkcija Društva-Sarajevo
 
II.7. PODJELA NA LOTOVE Ne
 
II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) Ne
 
II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA Do 31. 12. 2011. godine i započinje od datuma zaključivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
 
III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN) 1,5 % vrijednosti ponude bez uključenog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slučaju da preračunati iznos od 1,5% bude manji od 2.000,00 KM
 
III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (čl. 16. - 17. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija sa rokom važnosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda
 
III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN) Izjava da se ponuđač obavezuje da će obezbijediti garantni depozit za dobro izvršenje posla u vidu bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uključenog PDV-a.
 
III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ) Bezuslovna bankarska garancija
 
III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN) Da ponuđač nema smetnji za učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH
 
III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN) Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je registrovan
 
III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) - da je ponuđač solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Službenom glasniku BiH" - da ponuđač ima ukupan promet u zadnje tri godine 2.000.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od godine dana 600.000,00 KM
 
III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) - da ponuđač posjeduje međunarodni certifikat procjenitelja izdat od strane procjeniteljske asocijacije koja je punopravna članica komiteta Međunarodnih standarda procjene (IVSC) - da procjenitelji posjeduju međunarodnu procjeniteljsku licencu vodećih procjenitelja koji će biti angažovani na procjeni sa kratkom biografijom - da ponuđač ima zaposlena ili angažovano osoblje i to:
- 3 elektroinžinjera koji imaju iskustva na izgradnji, rekonstrukciji ili procjeni elektroenergetskih objekata, sa njihovom kratkom biografijom
- 3 građevisnka inžinjera niskogradnje i visokogradnje koji imaju iskustva na izgradnji, rekonstrukciji ili procjeni elektroenergetskih objekata, sa njihovom kratkom biografijom
- 3 ekonomista koji imaju iskustva na procjeni vrijednosti stalnih sredstava kao i poznavanje MRS 16 i 36, sa njihovom kratkom biografijom
- da ponuđač posjeduje referens listu izvršenih procjena iz predmeta nadmetanja za elektroenergetski sektor, sa godinama u kojima je izvršena procjena
- da ponuđač dostavi način rada i metodologiju procjene - da ponuđač ispoštuje rok za početak i završetak procjene
- da ponuđač ispoštuje rok za predaju dokumentacije o izvršenoj procjeni
 
Napomena: dokumentacija iz sadržaja ponude mora biti priložena po redosljedu i numerisana, orig i nal ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana.
 
Odjeljak IV: POSTUPAK
 
IV.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni
 
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) a) Samo najniža cijena
 
IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) Da, prema Odluci o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. godine.
 
IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) Može se obezbijediti od 8. 3. 2011. godine do 14. 4. 2011. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, kancelarija 311/IV.
 
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju: 50,00 KM. U cijenu je uračunat PDV.
 
Ponuđači izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na račun broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu br. 05-2-13/11
 
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu "sve troškove snosi nalogodavac"(our.....).
 
Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije putem UniCredit Bank d.d. na račun broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 05-2-13/11.
 
IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (član 8. ZJN) Na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini
 
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 18. 4. 2011. godine do 9,30 sati
 
IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PE RIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
 
IV.8. DA TUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ) 18. 4. 2011. godine u 10,00 sati Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145/I
 

Nazad

Utorak, 08. Mart 2011

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.