Javni pozivi i konkursi

Konkurs za dodjelu donacija dioničkog društva BH Telecom

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 73. stav (1) tačka q) i x) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od 29. 09. 2010. godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03. 06. 2011. godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29. 08. 2011. godine, i člana 20. Pravilnika za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.2-16278/12 od 26.7.2012. godine, Komisija za donacije Nadzornog odbora Društva objavljuje

JAVNI OGLAS / NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO U 2012. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2012. godini dodjeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:
· SPORTA,
· KULTURE,
· SOCIJALNE POMOĆI,
· HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.
II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecomu.
Pravna lica koja su u godini za koju se dodjeljuje donacija zaključila ugovore o sponzorstvu sa Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:
1. da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, i
2. da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa / natječaja.
Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:
a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni prijavu za Javni oglas / natječaj;
c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;
d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

· KVALITET I ORIGINALNOST PROGRAMA ILI PROJEKTA,
· DIREKTNA ILI INDIREKTNA DOBROBIT ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU,
· SAMOODRŽIVOST PROJEKTA ILI PROGRAMA ILI AKTIVNOSTI,
· ISPUNJENJE OPĆIH UVJETA ZA DODJELU DONACIJA.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.bhtelecom.ba/1216.html) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva ili kantonalnih podružnica Društva, uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:
1/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;
2/ Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji podnosioca prijave, iz kojeg se može utvrditi njegov status;
3/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije sa specfikacijom troškova;
4/ Izvještaj o finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);
5/ Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini (osim u slučaju da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini);
6/ Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
7/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa;
8/ Izjavu kojom potvrđuje da za program ili projekat ili aktivnost sa kojim želi aplicirati za dodjelu donacija nije dobio donaciju od firme koja se bavi istom ili srodnom djelatnošću kao Društvo.
Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2012. godini“ – NE OTVARATI - .

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli donacija Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

Nazad

Nedelja, 23. Septembar 2012

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.